توضیحات

  • قطع سریع ریزش ابرو و رشد مجدد آن
  • مغذی و تقویت کننده ابروهای آسیب دیده
  • افزایش جریان خون مویرگی